4.2.4. Заходи щодо захисту від шуму й інших шкідливих факторів - Впровадження технологій енергозбереження при перевезеннях...^ 4.2.4. Заходи щодо захисту від шуму й інших шкідливих факторів

Основним джерелом шуму на проектованій ділянці є залізничний транспорт.

Керуючись рекомендаціями СНиП 11-12-77, а також «Справочником по защите от шума и вибрации жилых и общественных домов» був зроблений розрахунок рівня шуму від потоку залізничного транспорту.

Розрахунок приведений у додатку «Є» дійсної пояснювальної записки.

Отримані результати, дозволяють зробити висновок, що по проектованому становищу при збільшенні інтенсивності руху на дільниці Долинська-Миколаїв-Херсон–Вадим шумові характеристики не будуть перевищувати нормативні (LАmax) на границі санітарно-захисної зони у містах без смуги зелених насаджень:

(при нормативних: - у денний час - LАmax = 80 дБА; у нічний час - LАmax = 70 дБА)

Додаток №16 ДСП 173-96 (СН 3077-94)

На ділянках з лісосмугою шумові характеристики зменшуються і складають:

Також виконаний розрахунок рівня шуму від трансформаторів
ТДТН-40000/150/27,5/10, виробництва ВАТ «Запоріжтрансформатор», установлених у тягових підстанціях (Додаток Є).

Розрахунком визначається необхідне зниження рівнів звуку у розрахунковій точці, що знаходиться на відстані 150 м від джерела шуму.

Рівні звуку LАтер в дБА у розрахунковій точці на території об'єкта, котрий захищається від шуму визначаються згідно СНіП 11-12-77 та складають - LАтер = 48 дБА, що нижче нормативного рівня звуку для житлової забудови, які дорівнюють :

На підставі зроблених розрахунків можна зробити висновок, що збільшення інтенсивності руху не перевищить припустимі рівні шуму і негативного впливу не зробить. Тому питання про додаткові заходи захисту не розглядаються.

Заходи, щодо зниження шуму від проектованих службово-технічних будівель, передбачені при розробці планувальних технологічних і архітектурно-будівельних рішень.

Для захисту від шуму житлової забудови яка знаходиться в санітарно- захисній зоні на відстані 35-40 м від крайньої рейки передбачається спорудження шумозахисних парканів висотою 3м

^ 4.2.5. Характеристика заходів щодо регулювання викидів у періоди особливо несприятливих метеорологічних умов (НМУ).

Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах розроблені на підставі матеріалів РД 52.04.52-85.

Даним проектом намічені заходи щодо захисту атмосфери від викидів при небезпечних метеоумовах.

Заходи щодо I режиму носять організаційно-технічний характер і не вимагають капітальних вкладень (скороченню викидів до 20%).

Заходи щодо II режиму містять у собі заходи I режиму, а також додаткові заходу II режиму (скорочення викидів на 25-40%). Скорочення викидів у цей період може бути досягнуте за рахунок зниження продуктивності.

Заходи щодо III режиму містять у собі заходи, що повинні забезпечити тимчасове скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу на 40-60%. Скорочення викидів у цей період може бути досягнуте за рахунок зупинки устаткування і зниження продуктивності основного виробництва.

Перелік заходів щодо тимчасового скорочення викидів у період НМУ представлений у таблиці 4.8.

Таблиця 4.8

Ступінь попере-дження

Заходи щодо скорочення викидів

Найменування джерела

Зниження викидів забруднюючих речовин

1

Посилення спостереження за точним дотриманням технологічного регламенту роботи устаткування

ст. Миколаїв; Новополтавка; Херсон; Брилевка (ТП, ЧПКМ, котельні)

Виключення викидів, які перевищують проектні показники, котрі викликані порушенням технологічного

регламенту


^ 4.2.6 Обґрунтування прийнятого розміру санітарно-захисної зони

Впровадження технологій енергозбереження при перевезеннях залізничним транспортом на напрямку Знам'янка – Долинська – Миколаїв – Херсон – Джанкой, на дільниці Знам'янка - Вадим не змінює розміри існуючої СЗЗ, яка складає: 100 м на перегонах і 50 м на станціях.

Проектовані споруди: гаражі стоянки дрезин на ст. Миколаїв, Новополтавка, Херсон, Брилівка та пости ЕЦ на всіх станціях відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 та санітарних норм відносяться до V класу зі СЗЗ – 50 м.

Місце розташування споруджень передбачається в смузі відводу існуючої залізниці (100 м від головного шляху), що і є СЗЗ проектованих підприємств, які розташовані у межах території смуги відводу. СЗЗ тягових підстанцій визначена згідно п. 8.45 ДСП 173.

Акустичні характеристики трансформаторів прийняті по листу виробника трансформаторів (див. додаток Є). Розрахунок акустичного впливу приведений у додатку Е. Місця розміщення ТП прийняті на землях залізниці поза селитебною територією.

Розрахункова СЗЗ складає 150 м від межі житлової забудови, що і враховано при розміщенні ТП.

Обстеженням існуючої СЗЗ дороги на станціях було встановлене наступне, в основному в СЗЗ перебувають промислові підприємства, склади, елеватори, городи, лісозахисні смуги й т.п.

Також у СЗЗ зоні на відстані 35- 40 м від крайньої рейки розташовані житлові будинки на наступних станціях: Медерове - 2 одноповерхових житлових будинки, на ст. Горожане, Явкине - 2 одноповерхових житлових будинки, на ст. Горохівка - 1 житловий одноповерховий будинок, на
ст. Копані - 3 одноповерхових житлових будинки, на ст. Раденське, Брилівка - 2 одноповерхових житлових будинки.

Проектом не передбачається зміна СЗЗ на перерахованих вище станціях.

Відселення з існуючої санітарно-захисної зони жителів при їхній згоді буде проводиться за планом залізниці. Населення було проінформоване про розробку ТЕО публікаціями в газетах й проведенням громадських слухань (додаток Р, С, Т, У, Ф, Х), заперечень від населення не зафіксовано.

^ 4.3. Вібраційний вплив

Рух пасажирських та вантажних потягів спричиняє вібрацію. Амплітуда коливань зворотно пропорціональна відстані від джерела вібрації, її абсолютна величина залежить від вібропроводності ґрунтів, збільшується із збільшенням густоти та вологості. Піщані та супіщані ґрунти менш чуттєві для коливань, чим глинисті ґрунти.

Враховуючи це, в ТЕО не передбачається збільшення ваги поїзда, швидкість руху поїздів по станціях до яких прилягають житлові будівлі.

Проектом передбачається збільшення пропускної спроможності на даній дільниці залізниці. Треба відмітити, що на залізних дорогах України в теперішній час є дільниці з пропускною можливістю перевищуючу проектні в два і більше раз ці дільниці

Сама конструкція верхньої будівлі колії, улаштування безстикової колії, укладання рейко-шпальних грат на баластну основу зі щебеню товщиною не менше 30 см, по піщаній подушці товщиною не менше 20 см. Будівництво частини земполотна з дренуючого ґрунту по дерніту значно скорочує амплітуду коливань.

Вивчивши досвіт будівництва залізниць України, Росії, а також залізниць Франції і Германії при будівництві яких не використовуються додаткові заходи зі зниження вібрації та враховуючи написане вище можна зробити висновок, що рівень вібрації на границі санітарно-захисної зони на розглядуваній дільниці не буде перевищувати існуючий.

Під час будівельних робіт санітарні норми для населення щодо вібрації виконуються вже безпосередньо на межі будмайданчика. Застосування морально застарілої техніки проект не передбачає. У цілому вібраційний вплив будівельних робіт на населення, персонал та ґрунти не суттєвий.

^ 4.4. Вплив електромагнітного випромінювання

В цьому розділі розглядається вплив, який може бути від передбачених у ТЕО контактної мережі та тягових підстанцій, котрі передбачаються для електрифікації ділянки, що розглядається.

Коли електрична енергія передається по провіднику з перемінним струмом, виникають електричні та магнітні поля. Електричні поля створює напруга, при цьому їх напруженість залежить від різниці потенціалів між провідниками, землею та об'єктами, що розташовані поблизу. Напруженість електричного поля звичайно вимірюється у вольтах на метр (В/м). Струм, що тече по провідникам, створює магнітне поле. Для опису магнітних полів використовується щільність магнітного потоку (магнітна індукція), яка вимірюється у теслах. Електричні та магнітні поля часто називають електромагнітними полями (ЕМП).

Потенційний вплив ЕМП на здоров'я людини активно обговорювався у 1980-90 роки. Зокрема, розглядався вплив від тривалої дії низькочастотних ЕМП таких об'єктів, як лінії електропередачі. Але навіть авторитетні та визнані у всьому світі епідеміологічні дослідження до сьогоднішнього дня не змогли повністю довести наявність причинного зв'язку між дією ЕМП інфраструктури електропередачі (50 Гц) та виникненням захворювань (у першу чергу розглядалася можливість виникнення лейкемії).

^ Стандарти оцінювання

Виходячи з наявної інформації, у 1998 році Міжнародний комітет з захисту від неіонізуючого випромінювання (ІСИРР) рекомендував граничні допустимі значення для впливу низькочастотних полів (''Правила обмеження впливу переривчатих електричних, магнітних та електромагнітних полів (до 300 ГГц)". Ці рекомендації поширювалися як на тривалий вплив на населення, так і на короткотривалий вплив на виробництві. Граничні значення, вказані у цих рекомендаціях, широко визнаються в усьому світі. Вони прийняті у Рекомендації Ради ЄС 1999/519/ЕС (від 12 липня 1999 року) про обмеження впливу електромагнітних полів (від 0 Гц до 300 Гц) на населення, а також у Директиві 2004/40/ЕС Європейського Парламенту та Ради ЄС (від 29 квітня 2004 року) про мінімальні вимоги до заходів з охорони здоров'я та праці робітників від ризиків, що створюються фізичними факторами (електромагнітними полями).

В Україні граничні значення впливу ЕМП вказані у Державних санітарних нормах і правилах захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань (1996).

Контрольні рівні впливу електричних та магнітних полів частот 50 Гц на населення та на виробництві вказані у таблиці 4.9.

Таблиця 4.9

Вплив на населення

Вплив на виробництві

Стандарт

Електричне

поле

[Е]

Магнітне

поле

[В]

Електричне

поле

[Е]

Магнітне

поле

[В]

^ ІСМКР / ЄС

5 кВ/м

100 µТ

10 кВ/м

500 µТ

Україна

5 кВ/м

1.4 кА/м

5 кВ/м

1.4кА/м

3168861208038466.html
3168931035304359.html
3169019390378219.html
3169059652985044.html
3169191538753279.html