Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 - страница 2

* Індивідуальна робота не планується розкладом занять

** МК планується розкладом занять та враховується у тематичному плані в колонці для практичних занять останньої у змістовому модулі теми


^ Основні терміни дисципліни

Антропогенез – процес історико-еволюційного формування фізичного типу людини; розділ антропології, який вивчає цей процес.

Антропологія – вивчає походження та еволюцію фізичної організації людини і її рас.

Гомінізація - процес олюднення мавпи – від появи перших людських особливостей до виникнення виду «людини розумної».

Етногенез – походження народу.

Етнос – історично сформовано на певній території стійка спільнота людей (плем’я, народність, нація, народ), що володіють спільними рисами та стабільними особливостями культури, мови, психічного складу, а також усвідомленням своїх інтересів і цілей, своєї єдності, відмінності від інших подібних утворень, свідомістю та історичною пам’яттю, а також має соціальну цілісність і оригінальний стереотип поведінки.

Морфологія – розділ антропології, який вивчає індивідуальні зміни фізичного типу, вікові зміни від зародження до старості та здійснює аналіз фізичної організації людини , що виникає під впливом різних умов її життя та діяльності.

Нація – конкретно-історична форма спільності людей, об’єднаних єдиною мовою і територією, глибокими внутрішніми економічними зв’язками, певними рисами культури і характеру.

Ойкумена – частина земної кулі, яка населена людьми.

Понгіди – сучасні людиноподібні мавпи, до яких зараховують азіатських орангутангів, африканських понгід (рід шимпанзе та рід горил).

^ Примати – загін вищих ссавців, до яких належать напівмавпи, мавпи та людина.

Раса – це популяція людей, які відрізняються від інших популяцій людей частотами генів.

Расизм – це сукупність антинаукових концепцій, в основі яких лежать уявлення про фізичну та психічну нерівноцінність рас людини.

Расознавство – розділ антропології, який вивчає антропологічний склад народів Землі сьогодення та минулих.

Соціогенез – процес формування людського суспільства.


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


МОДУЛЬ 1. Загальнотеоретичні основи антропології


Тема 1. Предмет та завдання антропології як науки.

Предмет антропології та її місце в системі наук. Головні етапи розвитку антропології. Основні розділи антропології. Використання антропометричного інструментарію. П.Брока – автор перших програм проведення досліджень. Антропологічна методика Р.Мартіна. Розвиток антропології в Україні.

Література: 3, 10, 11, 12, 17.


Тема 2. Екологічні теорії гомінізації.

Поняття гомінізації. Фактори гомінізації. Основні етапи гомінізації. Екологічні теорії гомінізації А.Яблкова, А.Юсуфова, Р.Фоули, В.Алєксєєва, Г.Матюшина, Я.Линдбланда, Е.Хрисанфова, П.Мажуги.

Література: 1, 6, 7, 13, 17, 19.


Тема 3. Місце людини в системі тваринного світу.

Класифікація біологічних видів, запропонована шведським натуралістом К.Лінеєм. Місце людини у природі. Загальна характеристика приматів. Проблема грані між людиною і твариною.

Література: 6, 8, 12, 22, 24.


МОДУЛЬ 2. Проблеми походження людини


Тема 4. Теорії виникнення людини.

Симіальна теорія Ч.Дарвіна. Трудова теорія антропогенезу Ф.Енгельса. Теорії моноцентризму, поліцентризму та дицентризму.

Література: 6, 10, 11, 13, 14, 20, 24.


Тема 5. Расогенез.

Ієрархічний принцип расових класифікацій. Представники еволюційного принципу расових класифікацій. Морфологічний принцип расових класифікацій. Характеристика основних расових груп. Антропологічні структура населення земної кулі. Антропологічний склад українців. Моногенізм, полігенізм. Нація, раса, етнос.

Література: 1, 3, 9, 12, 15, 23.


^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


МОДУЛЬ 1. Загальнотеоретичні основи антропології.


Тема 1. Предмет та завдання антропології.

Самостійна робота – 6 год.

Завдання:

1. Здійснити словникову роботу (занести до термінологічного словничка та вивчити зміст понять): антропологія, морфологія, антропогенез, расознавство.

2. Опрацювати лекційний матеріал.

3. Підготуватися до семінарського заняття, законспектувавши на вибір рекомендовані до теми літературні джерела.

4. Підготувати реферативне повідомлення: «Федір Вовк – засновник вітчизняної антропології», «Наукова спадщина Миколи Миклухо-Маклая».

Семінарське заняття №1 - 2 год.

1. Предмет антропології та її місце в системі наук.

2. Основні розділи антропології.

3. Використання антропометричного інструментарію.

4. Головні напрями антропологічних досліджень.

5. Виникнення антропологічних товариств та їх роль в історії науки про людину.

6. Перші антропологічні свідчення в Україні.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 3, 10, 11, 17, 12, 15,

а також додаткова:


Тема 2. Екологічні теорії гомінізації.

Самостійна робота – 6 год.


Завдання:

1.Словникова робота (занесення до термінологічного словничка змісту понять): гомінізація, свідомість, рефлексія, родова неспеціалізованість.

2. Опрацювання лекційного матеріалу.

3. Підготуватися до семінарського заняття.

4.Написання реферативного повідомлення: «Теорії виникнення неоантропа».

Семінарське заняття №1 – 2 години

 1. Поняття гомінізації.

 2. Основні етапи гомінізації.

 3. Фактори, що вплинули на процес гомінізації.

 4. Сутнісні родові якості людини: свідомість, рефлексія, родова неспеціалізованість, їх характеристика.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 5, 7, 11, 15, 19, 20.


Семінарське заняття №2 – 2 години

 1. Екологічні теорії гомінізації А.Яблокова, А.Юсуфова, Р.Фоули, В.Алєксєєва, Г.Матюшина, Я.Линдбланда, Е.Хрисанфова, П.Мажуги.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 5, 7, 11, 15, 19, 20.


Тема 3. Місце людини в системі тваринного світу.

Самостійна робота – 6 год.

Завдання:

1.Опрацювати лекційний матеріал.

2.Підготуватися до семінарського заняття, законспектувавши на вибір рекомендовані до теми літературні джерела.

3.Підготуватися до модульного контролю №1 (теми 1, 2, 3).

4.Написання реферативного повідомлення: «Основні етапи формування мовлення та мислення».


Семінарське заняття №1- 2 год.


1. Натуралісти й філософи ХVIII – ХIХ століття про місце людини у природі.

2. Класифікація біологічних видів, створена шведським натуралістом К.Лінеєм.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 6, 8, 12, 22, 24.


Семінарське заняття №2 - 2 год.


1. Місце людини у природі.

2. Проблема грані між людиною і твариною.

3.Виникнення мовлення та мислення.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 6, 8, 12, 22, 24.


МОДУЛЬ 2. Проблеми походження людини


Тема 4. Теорії виникнення людини.


Самостійна робота – 6 год.

1. Опрацювати лекційний матеріал.

2.Підготуватися до семінарського заняття, законспектувавши на вибір рекомендовані до теми літературні джерела.

3.Підготувати реферативні повідомлення: «Значення праці в процесі перетворення мавпи в людину», «Симіальна теорія антропогенезу Ч.Дарвіна»


Семінарське заняття №1 – 2 години

1.Зародження антропологічних знань в античності та середньовіччі.

2. Теорії про походження людини мислителів XVIII століття (І.Кант, Д.Дідро, Гельвецій, Ж.Рабіне).

3.Теорія виникнення людини Ж.-Б.Ламарка.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 6, 10, 11, 13, 14, 20, 24.

Семінарське заняття №2 – 2 години

1.«Походження людини» за Ч.Дарвіном.

2.Трудова теорія антропогенезу Ф.Енгельса.

3. Теорії поліцентризму, моноцентризму та дицентризму.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 6, 10, 11, 13, 14, 20, 24.


Семінарське заняття №3 – 2 години

 1. Загальна характеристика родини понгід.

 2. Характеристика та соціальна поведінка роду Pongo, орангутан.

 3. Характеристика та соціальна поведінка роду Pan, шимпанзе.

 4. Характеристика та соціальна поведінка роду Gorilla, горила.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 6, 10, 11, 13, 14, 20, 24.


Тема. 5. Расогенез.

Самостійна робота – 8 год.

Завдання:

1. Здійснити словникову роботу (занести до термінологічного словничка та вивчити зміст понять): раса, расизм, нація.

2. Опрацювати лекційний матеріал.

3.Підготуватися до семінарського заняття, законспектувавши на вибір рекомендовані до теми літературні джерела.

4. Підготувати реферативне повідомлення : «Наука проти расизму», «Нація і раса».


Семінарське заняття №1 – 2 год.

1. Головні принципи расових класифікацій.

2. Характеристика основних расових груп.

3. Антропологічна структура населення земної кулі (Європа, Азія, Америка, Африка, Австралія та Океанія).

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 3, 9, 12, 15, 23.

Семінарське заняття №2 – 2 год.

 1. Антропологічний склад українського народу.

 2. Характеристика центральноукраїнської області.

 3. Характеристика карпатської області.

 4. Характеристика нижньодніпровсько-прутської області.

 5. Характеристика валдайської (деснянської) області.

 6. Характеристика верхньодніпровсько-ільменської області.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 12, 15.


Семінарське заняття №3 – 2 год.

1. Сучасна наука про виникнення расових відмінностей людства.

2. Вплив зовнішнього середовища на формування расових ознак.

3. Походження рас: моногенізм і полігенізм.

4. Нація і раса.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 3, 9, 12, 15, 23.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


МОДУЛЬ 1. Загальнотеоретичні основи антропології.

Індивідуальна робота – 2 год.


Завдання:

1.Провести словникову (контрольну) роботу (Теми 1, 2, 3).

2.Надати консультації студентам, що за результатами поточного контролю навчальних досягнень потребують допомоги у засвоєнні знань, умінь та навичок, передбачених змістом дисципліни.

3. Скласти структурно-логічні схеми лекцій № 1, 2, 3.


МОДУЛЬ 2. Проблеми походження людини.

Індивідуальна робота – 2 год.

Завдання:

1. Провести словникову (контрольну) роботу (Теми 4, 5).

2. Надати консультації студентам, що за результатами поточного контролю навчальних досягнень потребують допомоги у засвоєнні знань, умінь та навичок, передбачених змістом дисципліни.

3. Дати відповіді на питання:

А) які антропологічні області виокремлюються на етнічних теренах українського народу?

Б) у яких регіонах України збереглися архаїчні риси фізичної подоби?


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ

^ Підручники, посібники:

 1. Алексеев В.П. История первобытного общества: Учебник для вузов .- М.: Высшая школа, 1990.

 2. Алексеев В.П. Новые споры о старых проблемах: о популяционной концепции человеческих рас.- М.: Знание, 1991.

 3. Алексеев В.П. Историческая антропология: Учебное помобие. – М.: Высшая школа, 1979.

 4. Алексеев В.П. Антропогенез.– М.: Наука, 2008.

 5. Антропология: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов / Рыбалов Л.Б., Россолимо Т.Е., Москвина-Тарханова И.А. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2004.

 6. Биологическая эволюция и человек / Под ред. Я.Я.Рогинского.– М.: Изд-во МГУ, 1989.

 7. Бунак В.В. Род Homo, его возникновения и последующая эволюция. – М.: Наука, 1980.

 8. Губко О.Т. Основи зоопсихології. Навчальний посібник / За ред. О.І.Болтівця.- К.: Світогляд, 2006.

 9. Новоселова С.Л. Развитие интеллектуальной основы деятельности приматов. – М.: МПСИ, МОДЭК, 2010. – 304с.

 10. Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. Изд.2-е, доп. Учебное пособие для студентов университетов.- М.: Высшая школа, 1977.

 11. Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Антропология. – М.: Высшая школа, 1978.

 12. Сегеда С. Антропологія: навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001.

 13. Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е., Котова А.Б., Петрулевич И.А. Антропология: Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов р/Д: Уздательский центр «МарТ», 2009.

 14. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология: Учебник.– М.: Изд-во МГУ, 1991.

 15. Юрій М.Ф. Антропологія: Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2009.


Монографії, збірники, статті:

16. Алексеева Л.В. Полицикличность размножения у приматов и антропогенез.– М.: Наука, 1977.

17. Бахолдина В.Ю. Взаимосвязь биологического и социального на ранних стадиях антропогенеза.– Современные методы изучения структур и функций биологических систем.– М.: Наука, 1988.– с.10–13.

18. Джохансон Д., М.Иди. Люси: Истоки рода человеческого: пер. с англ.– М.: Мир, 1984.

19. Зиневич Г.П. Человек изучает человека.– К.: Наукова думка, 1988.

20. Коуэн Р. История жизни.– К.: Наукова думка, 1982.

21. Мажуга П.М., Хрисанфова Е.Н. От вероятного к очевидному.– К.: Молодь, 1989.

22. Орлов Я.С. Об особенностях действия естественного отбора на ранних стадиях гоминидной эволюции.– Современные методы изучения структур и функций биологических систем.– М.: Наука, 1988.– с.13 – 15.

23. Рогинский Я.Я. Теории моноцентризма и полицентризма в проблеме происхождения севременного человека и его рас. – М.: Изд-во Моск. гос.ун-та, 1949.

24. Фоули Р. Еще один неповторимый вид. Экологические аспекты эволюции человека.- М.: Мир, 1990.

25. Фосси Д. Гориллы в тумане.– М.: ″Прогресс″, 1990.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 1. Предмет антропології та її місце в системі наук.

 2. Основні розділі антропології.

 3. Використання антропометричного інструментарію.

 4. Головні напрями антропологічних досліджень.

 5. Виникнення антропологічних товариств та їх роль в історії науки про людину.

 6. Перші антропологічні свідчення в Україні.

 7. Українська антропологія у 20-30 – ті роки.

 8. Поняття гомінізації , фактори, основні етапи.

 9. Екологічні теорії гомінізації.

 10. Натуралісти й філософи ХVIII – ХIХ століття про місце людини у природі.

 11. Класифікація біологічних видів, створена шведським натуралістом К.Лінеєм.

 12. Теорія антропогенезу за Ж.Б.Ламарком.

 13. Місце людини у природі.

 14. Проблема грані між людиною і твариною.

 15. Виникнення мовлення та мислення.

 16. Проблема походження людини. Історія питання.

 17. Теорія виникнення людини Ж.-Б.Ламарка.

 18. Т.Гекслі та Є.Геккель про проблему походження людини.

 19. «Походження людини» за Ч.Дарвіном.

 20. Трудова теорія антропогенезу Ф.Енгельса.

 21. Загальна характеристика родини понгід.

 22. Характеристика та соціальна поведінка роду Pongo, орангутан.

 23. Характеристика та соціальна поведінка роду Pan, шимпанзе.

 24. Характеристика та соціальна поведінка роду Gorilla, горила.

 25. Головні принципи расових класифікацій.

 26. Ієрархічний принцип расових класифікацій.

 27. Представники еволюційного принципу расових класифікацій.

 28. Расова класифікація московських учених Я. Рогінського та М. Левіна.

 29. Морфологічний принцип расових класифікацій.

 30. Характеристика основних расових груп.

 31. Європеоїдна раса.

 32. Характеристика великої монголоїдної раси.

 33. Велика негроїдна раса.

 34. Класифікація рас, запропонована Й. Денікером.

 35. Походження і розселення рас за В.Бунаком.

 36. Походження і розселення рас за Г.Дебецем.

 37. Сучасна наука про виникнення расових відмінностей людства.

 38. Вплив зовнішнього середовища на формування расових ознак.

 39. Нація і раса.

 40. Моногенізм та полігенізм.^ ДИФЕРЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ


Диференційна психологія вивчає науково-теоретичні та практичні основи психології індивідуальних відмінностей, загальні уявлення про властивості нервової системи, типологічні особливості їх прояву, основні закономірності індивідуальних проявів психіки, індивідуальні відмінності у поведінці та діяльності.

Метою навчальної дисципліни є :

- формування у студентів системи знань про методологічні основи „Диференційної психології”, її місце та роль у системі психологічних знань;

- формування у студентів вміння та навички діагностики індивідуально- типологічних відмінностей у нормі та патології з використанням сучасних психодіагностичних методик;

- засвоєння та використання методик діагностики індивідуальних відмінностей психіки.

У результаті вивчення дисципліни „Диференційна психологія” студенти повинні з н а т и:

- предмет, завдання, методологічні, природничо-наукові засади диференційної психології як науки;

- основні теоретико-методичні основи диференційної психології як науки;

- історичні погляди на індивідуально-типологічні відмінності, школи, напрямки у вивченні проблем диференційної психології;

- психологічні, філософські, соціальні, педагогічні проблеми виникнення індивідуальних відмінностей;

- психодіагностичні методи визначення індивідуальних відмінностей;

у м і т и:

- застосовувати сучасні наукові методи і методики для виявлення індивідуальних відмінностей психіки, діяльності та поведінки;

- класифікувати та визначати індивідуальні відмінності в емоційних проявах;

- диференціювати індивідуальні відмінності в діяльності;

- проводити прогнозування ефективності діяльності з урахуванням типологічних особливостей, проявів, властивостей нервової системи та темпераменту.

^ Основними формами роботи в процесі вивчення дисципліни є лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота з викладачем.

На лекціях викладаються основні теоретичні положення і проблеми диференційної психології, визначені програмою навчальної дисципліни. Семінари проводяться за вузловими розділами дисципліни, під час яких студенти закріплюють, розширюють, поглиблюють, узагальнюють та систематизують знання, отримані на лекційних заняттях.

Під час проведення практичних занять студенти оволодівають методами діагностики індивідуальних відмінностей у психіці та поведінці. Самостійна підготовка студентів до занять виконується за спеціальними завданнями, які включають матеріал з теми, список рекомендованої літератури.

Контроль за навчанням студентів здійснюється шляхом проведення поточного модульного контролю перевірки засвоєння матеріалу. По завершенню курсу студенти складають екзамен.

№ з/пНазва тем

Всього годин

^ Всього годин з викладачем

З них:

*Індивідуальна робота з викладачем

Самостійна робота

Лекції

Семінарських занять

Практичних занять+МК**
Змістовий модуль 1

1

Тема 1. Походження диференційної психології

12

4

2

2

-

-

8

2

Тема 2. Особистість і типи темпераментів. Властивості нервової системи, як природна основа індивідуальних відмінностей Соціалізація особистості .

14

6

2

-

4

-

8

3

^ Модульний контроль**

2

2

-

-

2

-

-

4

Індивідуальна робота*

2

-

-

-

-

2

-

5

^ Всього по змістовому модулю 1

30

12

4

2

6

2

16
Змістовий модуль 2

6

Тема 3.. Відмінності в емоційних проявах

14

8

2

2

4

-

6

7

Тема 4. Мотиваційні відмінності

14

8

2

2

6

-

6

8

^ Модульний контроль**

2

2

-

-

2

-

-

9

Індивідуальна робота*

2

-

-

-

-

2

-

10

^ Всього по змістовому модулю 2

32

18

4

4

10

2

12
Змістовий модуль 3

11

Тема 5. Здібності та обдарованість

14

8

2

2

4

-

6

12

Тема 6. Стилі діяльності людини

14

8

2

2

4

-

6

13

Тема 7. Ефективність виконання різних видів діяльності та індивідуальні відмінності.

14

6

2

2

2

-

8

14

^ Модульний контроль**

2

2

-

-

2

-

-

15

Індивідуальна робота*

2

-

-

-

-

2

-

16

^ Всього по змістовому модулю 3

46

24

6

6

12

2

20

17
^ Разом по дисципліні за рік:
108

54

14

12

28

6

48
Форма контролю: екзамен

3178718356792107.html
3178816975523145.html
3178923897308315.html
3179178367492776.html
3179359880395528.html