Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни - страница 10


ДОДАТКИ


Додаток А до теми 3.

Аналіз структури майна суб’єктів підприємницької діяльності та джерел його виникнення
Показники

Суть показника

Джерело інформації за новими стандартами

Базовий період

Звітний період

ЗМІНИ

Значення показника

Відхилення за період

Значення показника

Відхилення за період

на початок періоду, тис.грн.

у % до валюти балансу

на кінець базового періоду, тис.грн.

у % до валюти балансу

р.6-р.4, тис.грн.

Темп росту р.6/р.4, %

Темп приросту (р.6-р.4) / р.4, %

на початок звітного періоду, тис.грн.

у % до валюти балансу

на кінець звітного періоду, тис.грн.

у % до валюти балансу

р.13-р.11, тис.грн.

Темп росту р.13/р.11, %

Темп приросту (р.13-р.11) / р.11, %

р.15 - р.8, тис.грн.

Темп росту р.15/р.8, %

Темп приросту (р.15 - р.8) / р.8, %

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

АКТИВИ

1

1. Всього майна

 

р.280 ф1(а)
2

1.1) іммобілізовані (необоротні) активи

Якщо частка необоротних активів складає більше 40%, говорять про “важку” структурі активів, менше – “легку”. ”Важка” структура активів свідчить про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виторгу. У свою чергу “легка” структура свідчить про мобільність майна СПД. Зниження частки необоротних активів у порівнянні з базовим періодом свідчить про прискорення оборотності

р.80 ф1(а)
3

1.2) мобільні (оборотні) активи, у т.ч.

Якщо вартість оборотних активів СПД зросла і при цьому спостерігається ріст частки оборотних коштів у структурі активів, це говорить про розширення виробництва

р.260 ф1(а)

Продовження додатку А до теми 3.


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4

1.2.1) запаси

Збільшення питомої ваги запасів у структурі активів може свідчити про: 1) зростання виробничого потенціалу СПД,

2) прагнення за рахунок вкладів у виробничі запаси захистити грошові активи СПД від знецінення під впливом інфляції,

3) нераціональність обраної господарської стратегії, внаслідок чого значна частина поточних активів іммобілізована в запасах, ліквідність яких може бути незначною. При значному збільшенні необхідно проаналізувати, чи не відбувається це збільшення за рахунок необґрунтованого відволікання активів з виробничого обороту, що призводить до збільшення кредиторської заборгованості й погіршення фінансового стану СПД.

р.(100+110+120+130+140) ф1(а)
5

1.2.2) векселі одержані, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти та інші активи

 

р.(150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250) ф1(а)


Продовження додатку А до теми 3.


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

1.3) витрати майбутніх періодів

 

р. 270 ф1(а)
7

2. Ступінь податкової заборгованості (Кп.з.)

Якщо Кп.з.>0,5, то ризик щодо сплати податкового боргу зростає

податковий борг / р.280 ф1(а)
ПАСИВ

8

1.Власний капітал

 

р.380 ф1(п)
9

1.1) статутний капітал

 

р.300 ф1(п)
10

1.2) коефіцієнт забезпечення податкової заборгованості (Кз.п.з.)

Фінансовим забезпеченням сплати податкового боргу є власний капітал. Якщо Кз.п.з.>1, то це значить, що підприємство може сплатити борги власним капіталом

р.380 ф1(п) / податковий борг
11

2. Залучені кошті

 

р.(12+13+14)
12

2.1) кредити банків

 

р.(440+500) ф1(п)
13

2.2) позикові кошти

 

р.(450+470) ф1(п)
14

2.3) відстрочені податкові зобов’язання

 

р.460 ф1(п)
15

2.4) відношення залучених коштів до власного капіталу

 

р.11 \ р.8
16

3. Розрахунки з кредиторами, у т.ч.

 

р.(510+520+530+540+550+560+570+580) ф1(п)
17

3.1) з бюджетом

 

р.(550+560+570) ф1(п)
18

3.2) по оплаті праці

 

р.580 ф1(п)
19

3.3) інші короткострокові пасиви

 

р.(590+600+610) ф1(п)
20

^ ВАЛЮТА БАЛАНСУ

 

р.640 ф1(п)Додаток Б до теми 3

Аналіз основних засобів
Показники

Суть показника

Джерело інформації за новими стандартами

Базовий період

Звітний період

ЗМІНИ

Значення показника

Відхилення за період

Значення показника

Відхилення за період

на початок періоду,тис.грн.

у % до валюти балансу

на кінець базового періоду, тис.грн.

у % до валюти балансу

р.6-р.4, тис.грн.

Темп росту р.6/р.4, %

Темп приросту (р.6-р.4) / р.4, %

на початок звітного періоду, тис.грн.

у % до валюти балансу

на кінець звітного періоду, тис.грн.

у % до валюти балансу

р.13-р.11, тис.грн.

Темп росту р.13/р.11, %

Темп приросту (р.13-р.11) / р.11, %

р.15 - р.8, тис.грн.

Темп росту р.15/р.8, %

Темп приросту (р.15 - р.8) / р.8, %

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Первісна вартість

 

р.31ф1(а)
2

Залишкова вартість

 

р.30ф1(а)
3

Коефіцієнт зносу, (Кз.)

Кз. характеризує частку вартості основних засобів, списаної на витрати в попередніх періодах у початковій вартості. Це показник технічного стану основних фондів. Доповненням цього показника до 100% (або 1) є коефіцієнт гідності. Чим менше Кз., тим краще технічний стан, в якому знаходяться основні фонди. Значення Кз.>0,5 (відповідно Кг.<0,5) є не бажаним

р. 32 гр.4 ф1(а) / р. 31 гр.4 ф1(а)Додаток В до теми 3

Аналіз оборотних засобів

Показники

Суть показ-ника

Джерело інформації за новими стандартами

Базовий період

Звітний період

ЗМІНИ

Значення показника

Відхилення за період

Значення показника

Відхилення за період

на початок періоду, тис.грн.

у % до валюти балансу

на кінець базового періоду, тис.грн.

у % до валюти балансу

р.6-р.4, тис.грн.

Темп росту р.6/р.4, %

Темп приросту (р.6-р.4) / р.4, %

на початок звітного періоду, тис.грн.

у % до валюти балансу

на кінець звітного періоду, тис.грн.

у % до валюти балансу

р.13-р.11, тис.грн.

Темп росту р.13/р.11, %

Темп приросту (р.13-р.11) / р.11, %

р.15 - р.8, тис.грн.

Темп росту р.15/р.8, %

Темп приросту (р.15 - р.8) / р.8, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Всього оборотних коштів

 

р.260 ф1(а)
1. Запаси , у т.ч.

 

р.(100+110+120+130+140) ф1(а)
1.1) виробничі запаси

 

р.100 ф1(а)
1.2) готова продукція

 

р.130 ф1(а)
1.3) товари

 

р.140 ф1(а)
1.4) Інші

 

р.(110+120) ф1(а)
2. Розрахунки з дебіторами

 

р.(150+160+170+180+190+200+210) ф1(а)
3. Грошові кошти, у т.ч.

 

р.(230+240) ф1(а)
3.1) каса

 

дані підприємства
3.2)розрахунковий рахунок

 

-„-
3.3)валютний рахунок

 

-„-
3.4)інші грошові кошти

 

-„-
4. Поточні фінансові інвестиції та інші оборотні активи

 

р.(220+250) ф1(а)
Продовження додатку В до теми 3.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5. Власні оборотні кошти

 

р.380 ф1(п) - р.80 ф1(а)
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами (Кз.в.о.к.)

Показник фінансової стабільності СПД. Характеризує наявність власних оборотних коштів, необхідних для його фінансової усталеності. Норматив = 0,1.

(р.380 ф1(п) - р.80 ф1(а)) / р.260 ф1(а)
Коефіцієнт забезпеченості активів власними оборотними коштами (Кз.а.)

Показник фінансової стабільності СПД. Показує яка доля власних оборотних коштів була сформована за рахунок власного капіталу. Нормативне значення 0,1

(р.380 ф1(п) - р.80 ф1(а)) / р.280 ф1(а)
Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами (Кз.м.з.)

Показник фінансової стабільності СПД. Показує якою мірою матеріальні запаси покриті власними джерелами і не нуждаються у залученні позикових. Нормативне значення 0,5

(р.380 ф1(п) - р.80 ф1(а)) / р.(100+110+120+130+140) ф1(а)
Коефіцієнт співвідношення запасів та власних оборотних коштів (Кс.)

Показник фінансової стабільності СПД. Кс.=1\Кз.м.з. Норматив 1<Кс.2 -, то це свідчить про погіршення стану СПД (має місце непомірно висока частка омертвленого в запасах капіталу), необхідно ліквідувати частку матеріально-виробничих запасів

р.(100+110+120+130+140) ф1(а) / (р.380 ф1(п) - р.80 ф1(а))

Продовження додатку В до теми 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів (Км.в.о.с.)

Км.в.о.с. показує яка частина власного оборотного капіталу знаходиться в обороті, а яка капіталізована. Коефіцієнт повинний бути досить високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні власних коштів СПД. Це відношення власних оборотних коштів до власного капіталу. Нормальною вважається ситуація, при якій коефіцієнт маневреності в динаміці незначно збільшується. Різкий ріст коефіцієнта не може свідчити про нормальну діяльність СПД, так як збільшення цього показника можливо або при рості власного оборотного капіталу, або при зменшенні власних джерел фінансування. Різке збільшення даного показника викликає зменшення коефіцієнта фінансової автономії, що приведе до посилення залежності СПД від кредиторів.

(р.380 ф1(п) - р.80 ф1(а)) / р.380 ф1(п)
Забезпеченість оборотними активами

Показник фінансової стабільності СПД.

р. 260 ф1(а) / р.280 ф1(а)
Коефіцієнт покриття (Кп.)

Показник фінансової стабільності СПД. Характеризує достатність оборотних коштів СПД для погашення своїх боргів. Норматив = 1,5

р. 260 ф1(а) / р.620 ф1(п)
^ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СПД

Поточна платоспроможність (Пп)

Норматив Пп.>0

р.(40+45+220+230+240) ф1(а) - р.620 ф1(п)
Пп. 0,1, Кп > 1,5 - поточна неплатоспроможність (боржник не в змозі виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами).

Пп. < 0, Кз.в.о.к. < 0,1, Кп < 1,5 - критична неплатоспроможність (потенційне банкрутство).

Пп.< 0, Кз.в.о.к. < 0,1, Кп < 1 - понадкритична неплатоспроможність (необхідно звернутися у місячний термін до арбітражного суду з заявою про порушення справи про банкрутство).

3213787251898677.html
3213885494070443.html
3213996249613681.html
3214120568697391.html
3214448907429219.html